Beleidsplan

 

Door middel van dit beleidsplan willen wij u inzicht geven in onze doelstellingen, de werkwijze rondom onze financiën en de manier waarop wij onze activiteiten vormgeven.

 

Doelstellingen

- Door voedselsteun de minima in Ede (woonplaats) en Bennekom steunen door middel van de Winkel zonder kassa

- De minima in Ede en Bennekom in contact brengen met andere organisaties die hulp kunnen bieden

 

Werving van gelden

Stichting VoedselConnect ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden hoofdzakelijk gegeven door particulieren. 

 

Beheer van vermogen

Stichting VoedselConnect heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen:

- Voorzitter: Gertine

- Secretaris: Debora

- Penningmeester: Henriëtte

 

Activiteiten van het bestuur

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar samen voor een bestuursvergadering.

Daarnaast vinden er periodieke overleggen plaats over lopende zaken.

Van de vergaderingen en overleggen worden notulen opgemaakt.

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

- Het leggen van contacten met potentiële donateurs voor voedsel of financiële steun

- Zorgdragen dat voedseldonaties op de juiste plek terecht komen

- Het organiseren van een maandelijkse opening van de winkel

- In noodsituaties kijken welke voedselhulp er geboden kan worden

 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Daarom worden de volgende taken uitgevoerd:

- Het opstellen van een jaarbegroting

- Een jaarrekening vaststellen en goedkeuren

- Beheren en besteden van gelden

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden en overige vrijwilligers van Stichting VoedselConnect / Winkel zonder kassa ontvangen geen vergoedingen.

 

Besteding van het vermogen

- De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de kosten te compenseren.

- De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats gebruikt worden voor noodhulp en / of specialistische voeding.

- De stichting heeft geen winstdoelstelling. Om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen zorgen zij wel voor een

gezonde buffer.